Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti KRÁSNÁ PO 40 s.r.o., se sídlem U Zvonařky 358/10, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha IČO: 19380607. Dále jen „prodávající“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou v postavení spotřebitele či podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.puravia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele. 
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dopravy. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající garantuje výši ceny uvedenou v nabídce. Je-li u zboží uvedena sleva, platí cena včetně této slevy pouze po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu a nelze tedy zpětně vymáhat. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na webových stránkách způsobem a za podmínek dále stanovených těmito obchodními podmínkami. 
 3. Kupující objednává zboží přímo na webových stránkách prostřednictvím speciálního formuláře. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); 
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží; 
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a 
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
 1. Kupující je povinen uvést všechny údaje vyžadované formulářem pro vytvoření objednávky pravdivě. Objednávka se uskuteční po kliknutí na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“, přičemž odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu. Takto vykonaná objednávka se považuje za závaznou. 
 2. Prodávající zpravidla nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné. 
 3. Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku, a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 
 4. Kupující má právo objednávku, již odeslanou prodávajícímu, bez udání důvodu vzít zpět (stornovat), a to ve lhůtě jedné (1) hodiny od jejího zadání do systému – a to písemně na email tereza@krasnapo40.com. Žádost o storno musí vždy obsahovat číslo objednávky. 
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 7. Objednané zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce. Cena za dopravu a balné je účtována spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného (přepravného) je zveřejněna na webovém rozhraní a kupující je o ní informován také při zadávání objednávky do systému. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je možné dodat do všech zemí EU. 
 8. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou trvale zveřejněny na stránkách prodávajícího, kupující je povinen se s nimi před odesláním seznámit. Reklamační řád je Přílohou č.1 těchto obchodních podmínek a je jejich nedílnou součástí. Obchodní podmínky a reklamační řád budou kupujícímu zaslány spolu s potvrzujícím e-mailem o přijetí objednávky. 
 9. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran. 
 10. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě (pozor - fotografie produktů uvedené na eshopu puravia.cz a puravia.sk, jsou pouze ilustrativního charakteru - výrobce si vyhrazuje právo na změnu obalu), vyjma případu, kdy toto zboží není skladem. 
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Bankovní převod: Platba celkové ceny je zaplacena kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. 
 2. Platební karta online: Ke zpracování objednávky (tj. k odeslání zboží kupujícímu) dochází až po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího. 
 3. Celkovou cenu objednávky lze zaplatit kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím bezhotovostního převodu za použití platební/kreditní karty. Kupující je při realizaci objednávky přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou kupujícího. Zprostředkovatelem bankovních převodů je platební brána Comgate. 
 4. Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem SSL (Secure Societ Layer) a 3D Secure řešením. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo na serverech platební brány, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost. 
 5. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Maestro. Prodávající je do úplného zaplacení kupní ceny vlastníkem předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. 

Využití SLEVOVÝCH KÓDŮ 

 1. Při nákupu je možné využít určené slevové kódy. 
 2. Cena nákupu musí být vyšší než hodnota uplatňované slevy. 

V. MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Kupující, který je spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil. 
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 32. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo: 
 • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; 
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo 
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. 
 1. Kupující, který je podnikatelem bere na vědomí, že je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze: 
 • do doby převzetí zboží kupujícím - v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na bankovní účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). 
 • je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání. 
 1. Kupující, který je podnikatelem bere současně na vědomí, že není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. 
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím článku. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit formulář, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout prokazatelným způsobem písemně datovou zprávou (emailem) na adresu tereza@krasnapo40.com, nebo poštou na adresu Za zámečkem 745/17, Praha 15800. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu. 
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. 33. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. 
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. 33. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího. Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). Vrácení proběhne do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží: 
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
 • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a 
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 
 1. Ustanovení uvedená v čl. VI. 42. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Pokud se však vada projeví na zboží až po uplynutí lhůty jednoho roku od převzetí, bude na kupujícím, který je spotřebitelem, aby prokázal, že tuto vadu mělo zboží již při převzetí. 
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád. 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 
 5. Případné spory mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím lze řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.coi.cz, nebo je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 
 2. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám za účelem registrace a to konkrétně společnosti - Nuskin. Odesláním objednávky s nákupem zboží této značky, dává kupující tímto souhlas prodávajícímu. Tato registrace nezavazuje kupujícího k jakýmkoliv dalším nákupům ani dalším aktivitám. 
 3. Informace o zpracování osobních údajů najdete v Příloze č.3, která je nedílnou součástí obchodních podmínek. 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

 1. Uzavřením smlouvy dává kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky výrobků a služeb prodávajícího na elektronickou adresu získanou od kupujícího při nákupu výrobků či při registraci. Na webové stránce prodávajícího může kupující vyslovit nesouhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení. Dále je možné zasílání obchodních sdělení editovat v rámci uživatelského účtu či kdykoliv prostřednictvím hypertextového odkazu dostupného v jednotlivých zaslaných obchodních sděleních. 
 2. Kupující souhlasí s ukládáním Cookies na jeho počítač. Informace o Cookies nalezne kupující na webové stránce. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

X. DORUČOVÁNÍ 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce. 

XI. HODNOCENÍ PRODUKTŮ - ZÁKAZNICKÉ RECENZE PRODUKTŮ

 1. Produkty mohou hodnotit pouze registrovaní zákazníci.
 2. Hodnocení jsou interně spárována s jménem a příjmením zákazníka (pokud ho v hodnocení uvedl), datem a časem hodnocení a jeho IP adresou (tyto údaje nikdo jiný kromě administrátora eshopu nevidí - viz GDPR)
 3. Hodnotit lze jen hvězdičkami (1 - nejmenší spokojenost, 5 - největší spokojenost s produktem) a může (ale nemusí) přidat i slovní komentář.
 4. Hodnocení pomocí hvězdiček se přepočítává automaticky a výsledek je jeho aritmetickým průměrem.
 5. Hodnocení a komentář (recenze) vyžadují autorizaci a schválení administrátora eshopu, poté jsou zveřejněny u produktu.
 6. Hodnocení produktů nelze interně promazávat, není možné měnit počet hvězdiček ani komentáře.
 7. Hodnocení jsou u daných produktů v záložce HODNOCENÍ.

Která hodnocení nezveřejňujeme?

 1. Hodnocení, které jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy České republiky.
 2. Obsahuje údaje o identitě hodnotícího (např. telefon).
 3. Obsahuje URL odkazy nebo e-mailovou adresu.
 4. Obsahuje urážky, nadávky, nebo je v rozporu s dobrými mravy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo s tím, že pokud se smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem. 
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: krasnapo40@gmail.com, Tel: +420 720 191 585
 5. Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.4. 2023 do vydání jejich nové verze. 
×

Splátková kalkulačka ESSOX